niedziela, 6 marca 2016

Ahmad ibn Fadlan ibn Abbas ibn Rasid ibn Hammad i jego „Relacja”.


O autorze dzieła wiemy niewiele. Nasze informacje pochodzą prawie wyłącznie od niego samego i dotyczą głównie okresu związanego z opisaną przezeń podróżą i misją dyplomatyczno-religijną, której był jednym z uczestników. We wstępie do swej pracy nazwanej „Kitab”, tj. „Księga”, autor przedstawia się czytelnikowi, jako Ahmad ibn Fadlan ibn al-Abbas ibn Rasid ibn Hammad. Dane te powtarza również Jakut ( XIII-wieczny uczony arabski, autor słownika geograficznego Mugam al-buldan{„Słownik krajów”}), podając jednak odmienne imię pradziadka, a samemu dziełu zamiast ogólnikowej nazwy „Księga” nadaje, zgodnie z jego zawartością, miano „Risala”, tj. „Relacja (z podróży)”.[1]

 Jedna z możliwych tras jaką przebył Ibn Fadlan


            Ibn Fadlan informuje nas, że był wyzwoleńcem lub klientem Muhammada ibn Sulajmana, wysokiego dostojnika i sławnego dowódcy abbasydzkiego. Większość badaczy sądzi, że ibn Fadlan, jako wyzwoleniec, a więc były niewolnik nie był najprawdopodobniej Arabem, lecz, o czym może świadczyć jego genealogia, nawróconym na islam Grekiem.[2]
            Jego rola w poselstwie musiała być znaczna, gdyż to jemu powierzył kalif najważniejsze funkcje, jakimi były odczytanie oficjalnego listu od al-Muqtadira do „króla as-Saqaliba”, jak władcę Bułgarów nazywa autor „Relacji”, a także wręczenie darów królowi i jego otoczeniu. Poza tym miał ibn Fadlan sprawować pieczę nad faqihami (uczonymi prawnikami) i muallimami (nauczycielami), towarzyszącymi poselstwu.[3]
            Bezpośrednią przyczyną poselstwa, według ibn Fadlana, był list władcy Bułgarów kamskich, Almisa, skierowany do kalifa al-Muqtadira.[4]
            Zadaniem poselstw, w którego skład wchodził ibn Fadlan, było udzielenie poparcia politycznego Bułgarom kamskim, które znalazło swój wyraz w pomocy pieniężnej na budowę twierdz przeciwko Chazarom, miało ono także na celu umocnienie islamu w Bułgarii kamskiej, kraju, który już od pewnego czasu był po części muzułmański, lecz podlegał wyznającym judaizm Chazarom. Drugim celem poselstwa było wsparcie rozwoju islamu wśród Turków oguzyjskich i pozyskanie ich, jako sprzymierzeńców. Zamierzeni te mogły doprowadzić do oskrzydlenia państwa chazarskiego i jego ewentualnego, zislamizowania lub rozbicia, co było by równie korzystne dla kalifatu, jaki i dla Bułgarów dając im szansę zrzucenia jarzma chazarskiego.[5]
            Poselstwo wyruszyło z Bagdadu 21 czerwca 921 roku i udało się drogą lądową, przez Rajj, Niszapur, Mrew do Buchary, gdzie we wrześniu zostało przyjęte przez sławnego namiestnika Chorasanu, Samanidę Nasra ibn Ahmada (913-942) i jego wezyra, znanego geografa al-Gajhaniego. Ibn Fadlan podaje, że po 28 dniach pobytu w Bucharze poselstwo udało się do Chorezmu, gdzie w dwóch stolicach tej prowincji, tj. Kat i Gurganiji, spędziło cztery miesiące. Dnia 3 marca 922 roku z Gurgniji wyruszyło w dalszą drogę, ale w już zmienionym składzie, gdyż część uczestników obawiając się trudów zrezygnowała z dalszej podróży. Wódz Ogózów Etrek ibn Al-Katagan przyjął wysłanników kalifa niedaleko rzeki Gam (Emba). Dalszy szlak podróży prowadził przez kraj Pieczyngów i Baszkirów. Dnia 12 maja 922 r. członkowie poselstwa przybyli do obozu króla Bułgarów Almisa, gdzie przebywali przez całe lato i jesienią udali się w drogę powrotną do Bagdadu. Nieznana nam jest jednak ani ta marszruta, ani data przybycia do stolicy.[6]
            Spośród hipotez dotyczących drogi powrotnej należy odrzucić koncepcję powrotu poselstwa przez kraj Chazarów, dla których anty chazarski cel tej misji musiał być wiadomy. Ponadto wiadomości o Chazarach zawarte w relacji noszą wszelkie cechy wiadomości niedokładnych, niepochodzących z autopsji. Wiadomo, że poselstwo w powrotnej drodze przez kraj Turków miało odebrać odpowiedź na listy Nazira al-Haramaniego od Etreka, wodza Ogózów, a zatem droga powrotna musiała być od początku określona.[7]
            Według niektórych badaczy relacja z podróży ibn Fadlana mogła być oficjalny raportem dla kancelarii kalifa w Bagdadzie. Hipoteza ta jednak nie ma mocnych podstaw. Przede wszystkim przeczy temu brak w relacji systematycznego sprawozdania z działalności misji, w skład, której wchodził ibn Fadlan, oraz brak podsumowania jej wyników. Nie znamy, co prawda końcowej części relacji, ale można przypuszczać, że i ta część nie zawierała oficjalnego, urzędowego sprawozdania, bowiem w części zachowanej ibn Fadlan wplata relacje z oficjalnej działalności poselstwa pomiędzy informacje i opisy, które nie miały zasadniczego znaczenia dla kalifa czy jego kancelarii.[8]
            Relacja ibn Fadlana znana była początkowo jedynie z cytatów w słowniku geograficznym trzynastowiecznego uczonego, Yaquta, który, jak się wydaje, na podstawie jakiejś późniejszej, ale kompletnej przeróbki relacji, opracował hasła Itil, Basgird, Bulgar, Hazar, Hwarizm, Rus, Wisu, wykorzystując w nich informacje ibn Fadlana o tych krainach i ludach, oraz o Wołdze.[9]
            Praca Yaquta była podstawą do pierwszych częściowych wydań relacji ibn Fadlana. Niewielkie fragmenty omawianej relacji odnajdujemy także w dziełach innych geografów i kosmografów arabskich i perskich, np. w kosmografii Zakarija ibn Muhammad ibn Mahmud al-Kazwiniego, pt. Kitab Atar al-bilad. Cytuje on w swym dziele Fadlana wyrywkowo w hasłach: Huwarizm, Bilad ar-Rus, Basgird, Saklab.[10]
            W latach dwudziestych ubiegłego wieku pojawiła się kolejna wersja relacji ibn Fadlana, wchodząca w skład pewnego rękopisu odkrytego w Meszhedzie, a zawierającego kopie szeregu arabskich traktatów geograficznych pochodzących z X wieku. Zasługa odkrycia tego zbioru, który nazywamy „Rękopisem meszhedzki” przypadłą A. Zeki Validi Toganowi. W roku 1923 Togan wydał odnaleziony przez siebie rękopis.
W roku 1939 pojawiło się drugie wydanie relacji ibn Fadlana autorem jego był A. P. Kowalewski.[11]
            Relacja ibn Fadlana to niezwykle cenne źródło do poznania rejonów Europy wschodniej w X wieku, jej historii, geografii i etnografii. Jej wielką zaletą jest to, że powstała w oparciu o bezpośrednią obserwacje autora, który, posiadając prawniczo-teologiczne wykształcenie, żywo interesował się prawem, obyczajowością, wierzeniami i obrządkami a także organizacją społeczną opisywanych ludów. Równie cenny dla badań naukowych jest fakt, że relacja ibn Fadlana jest ściśle datowana i poza nielicznymi tematami, znanymi autorowi z opowiadań lub może wcześniejszych lektur, bardzo spójna chronologicznie.[12]
Relacja stała się wyjątkowo popularna ze względu na jej doskonałą, jakość, nieporównywalną z innymi pozycjami arabskiej literatury podróżniczej z tamtych czasów. Nie jest to prosta, sucha relacja, lecz szczegółowe sprawozdanie o ludziach i wydarzeniach.[13]


1. T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny. Tom III, Wrocław 1985, s. 7.

2. T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny. Tom III, s. 7.

3. U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, s. 37.

4. U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, s. 37.

5. T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny. Tom III, s. 8.

6. M. Kowalska, Średniowieczna arabska literatura podróżnicza. Warszawa 1973, s. 26-27.

7. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny. Tom III, s. 10-11.

8. M. Kowalska, Średniowieczna arabska literatura podróżnicza, s. 27.

9. U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, s. 37-38. 

10. T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny. Tom III, s. 14.
11. T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny. Tom III, s. 14-15.
12. U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, s. 38-39.


13. W. Duczko, Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie           wschodniej, Warszawa 2007, s. 117.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz